RSS订阅追求最高效、最简单的解决方案
你的位置:首页 » 其他分享 » 正文

Windows系统中默认浏览器标记

选择字号: 超大 标准 技术小哥 发布于2019年09月22日 属于 其他分享 栏目  0个评论 4001人浏览

B:\BCData\16053
"B:\BCData\16053\f1browser.exe" "%1"
"Z:\通用工具\360极速浏览器\360Chrome\Chrome\Application\360chrome.exe" "%1"
Z:\通用工具\360极速浏览器\360chrome\chrome\Application\360chrome.exe,0

"C:\windows\123.exe" "%1"

Z:\通用工具\360极速浏览器\360Chrome\Chrome\Application\360chrome.exe

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\f1browser.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\AirViewHTML\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\AirViewURL\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\f1browser.exe\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\f1HTML\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\f1HTML\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\f1URL\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\f1URL\shell\open\command


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\360ChromeURL
HKEY_CLASSES_ROOT\360ChromeURL;浏览器标识
f1 HTML Document

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\360chrome.exe,浏览器执行文件注册表
未知表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\FileAssociations\ProgIds


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Associations;QQ面板打开的浏览器关联
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\StartMenuInternet\f1browser.exe\Capabilities\URLAssociations];F1url关联表
HKEY_CLASSES_ROOT\f1URL\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\f1HTML\DefaultIcon
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\f1browser.exe;F1url关联表
HKEY_CLASSES_ROOT\ChromiumHTM.NUAPTJDUS2BOIKSP74FFZ23KIM\shell\open\command;默认应用程序打开的浏览器标识

HKEY_CLASSES_ROOT\360ChromeURL\Application\ApplicationIcon,在默认浏览器显示的图标
HKEY_CLASSES_ROOT\360ChromeURL\Application\ApplicationName,在默认浏览器里的默认名称

HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\StartMenuInternet;默认浏览器列表里供你选择的
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ApplicationAssociationToasts;双击桌面的文件,默认打开程序关联表

360ChromeURL
360Chrome
360 Chrome HTML Document
打赏

标签:

1

猜你喜欢

右侧2016一起努力
最新发布的文章
最新评论

公告

十年相伴 值得信赖 需要定制开发、购买加速器可以联系 QQ1368762345,微信同号